Tag: Gausmann, Emil c.1914

  •  
  •          
  • Kl-220907h-k

    • Kl-220907h-k